Olizki 工程建设公司

point6th Floor, Hagana 10, Or Yehuda,以色列。
tel电话:+972-3-6347555 , 传真:972-3-6347556

anvlop 电子信箱: olizki@olizki.com

 

 

 

center