Project Description

בתחום השמירה על איכות הסביבה ביצעה חברת אוליצקי טיפול בקרקע מזוהמת (חומצית), בין השאר, בשתי בריכות באזור רותם.

נטרול הקרקע בוצע בהתאם להנחיות של מחלקת האקולוגיה ואישורה.

טיפול בזיהומי קרקע 

העבודות כללו

  • פינוי הקרקע למקומות אחסון מאושרים לטיפול בקרקע

  • הטמנה בהתאם לנהלים מחמירים

  • שיקום המקום והחזרתו לפעילות

גלריה

איכות הסביבה, אוליצקי תשתיות breakwater construction

תחומי פעילות