Project Description

טיפול בזיהומי קרקע

אוליצקי טיפולה בקרקע מזוהמת-חומצית, בשתי בריכות באיזור מישור רותם. הפרויקט כלל נטרול הקרקע בהתאם להנחיות מחלקת האקולוגיה, פינויי הקרקע המזוהמת למקום איחסון מורשה, הטמנה בהתאם לכל הנהלים הנדרשים ושיקום המקום והחזרתו לפעילות בסיום.

מזמין:

רותם אמפרט