Project Description

הטיית נחל בשמורת טבע, תוך שמירה על ערכי איכות הסביבה.

על מנת להבטיח ככל האפשר שמירה על המרקם הטבעי של החי והצומח במקום, נמנעה החברה מהכנסת ציוד בשטח הבור של שמורת הטבע, וצמצמה את פעילותה ונוכחותה לשטח העבודה בלבד. ציוד מכני כבד שנועד לביצוע חפירות הוכנס לתוואי הנחל דרך ים המלח באמצעות דוברות, סילוק העפר התבצע אף הוא דרך הים, וכל זה מתוך התחשבות מירבית בחי והצומח בסביבה ומחוייבות לשימור מרקם החיים הטבעי באזור.

הטיית נחל ערבה 

העבודות כללו

  • ביצוע עבודות עפר

  • חפירה ימית

  • בניית סוללות עפר

גלריה

אוליצקי הנדסה ימית ואזרחית, עבודות ימיות

תחומי פעילות