Project Description

כביש 79- צומת סוללים-ריינה

אוליצקי בשיתוף עם חברת דרכים מבצעת הסדרה של  כ-8 ק”מ מדרך מס’ 79 והפיכתה לדרך ראשית דו-מסלולית ודו נתיבית. הפרויקט שמבוצע בשיטת Design & Build  נדרש לצורך התאמת כביש הרוחב המקשר בין חיפה לנצרת לכמות לצרכי האיזור העתידיים. כמו כן, בעקבות חלקים מהכביש שהוגדרו ככביש אדום, הפרויקט ישים דגש מיוחד הסדרה בטיחותית של הדרך והצמתים ומחלוף צומת הכניסה לנצרת ורמזור צומת ציפורי.

 

מזמין:

נתיבי ישראל