Project Description

אוליצקי לקחה חלק מהותי מהתכנון והביצוע של כביש חוצה ישראל, עבור חברת דרך ארץ ועבור חברת כביש חוצה ישראל. החל מהקמת המחלף הראשון בבן שמן שהיווה תשתית ראשונית לכביש וחיבר בין מס' צירים מרכזיים במרכז הארץ וכלה בסלילת ב-50 ק"מ מתוך הכביש המהיר . בין הפרויקטים: DP-13' DP-7, מקטע דרומי קריית גת- צומת מאחז, רבדים, EW-18, מחלף טייבה.

הקמת כביש 6-חוצה ישראל

העבודות כללו

  • עבודות מנהור

  • הקמת גשרים

  • הנחת מצעים

  • עבודות סלילה ואספלט

  • פריצת דרכים

  • עבודות ניקוז וביוב

  • הקמת תשתיות חשמל ותקשורת

  • שינוי הסדרי תנועה בכביש קיים

גלריה 

הקמת תשתיות, עבודות סלילה

תחומי פעילות