Project Description

שיקום נמל יפו

אוליצקי ביצעה פרויקט לשיקום וחידוש נמל יפו, כולל העמקת קרקעית הנמל, בניית רציפי עגינה חדשים ושיקום רציפים קיימים. לשם העמקת קרקעית הנמל והקלת היציאה ממנו עבור דייגי המקום, בוצעה חפירה ימית משטח שובר הגלים, על גבי דוברה וכן עבודות צלילה מורכבות על מנת לחזק את עמודי הרציפים הקיימים והחדשים. על מנת לעמוד באתגרים הלוגיסטיים והטכנולוגיים הנובעים מסביבת העבודה, הנמצאת בלב אזור תיירותי ועמוס במבקרים, היה עלינו לוודא כל העת שהעבודה מתבצעת במשנה זהירות, במהירות ובאסתטיקה.

 

מזמין:

עריית תל אביב -יפו

מתחום ההנדסה הימית >