Project Description

נתב”ג 2000-טרמינל 3

במסגרת שדרוג שדה התעופה בן גוריון, אוליצקי ביצעה עבודות תשתית מהותיות להסדרת המסלולים ודרכי הגישה  לטרמינל החדש. כגון: עבודות עפר לקראת הקמת טרמינל 3, סלילת מסלולי ההגעה של המטוסים לטרמינל, סלילת כבישי הסעת מטענים ומורשים וכן הקמת הגן המרכזי במקום

מזמין:

רשות שדות התעופה