Project Description

הקמת תא הטמנה 5- מטמנת אפעה

אוליצקי ביצעה את הקמת התשתיות לתא הטמנה 5 ובריכות תשטיפים 6 ו-7 באתר אפעה המיועד להטמנת פסולת ביתית בשטחי המועצה האזורית תמר. העבודות כללו את ביצוע כל הנדרש, החל משלב עבודות העפר, פינוי הקרקע המזוהמת, איטום, הנחת הצנרת מתאימה ועד להחזרת האיזור לקדמותו לצורך המשך פעילות סדירה. כל זאת, בלוח זמנים קצר ומאתגר במיוחד לבקשת המזמין.