Project Description

הקמת מטמנה –קיבוץ עברון

אוליצקי הקימה תשתיות עבור תא הטמנה וניקוז תשטיפים לבריכות אידוי,סמוך לקיבוץ עברון. האתר מיועד למתן פתרונות סביבתיים להטמנת פסולת ביתית ופסולת תעשייתית קלה ונועד לשרת את המועצות האזוריות בסביבתה.
הפרויקט בוצע תוך מתן דגש מיוחד על איטום מדוייק בבדים גיאוטכניים מיוחדים והתחשבות במרקם הסביבתי והקרבה למי תהום.