Project Description

הקמת מאגרי טיהור שפכים ובריכות אידוי

לאוליצקי ניסיון רב בהקמת בריכות אידוי ומאגרי שפכים.  לצד הפעילות להקמת בריכות אידוי חדשות בשטח של אלפי דונם,  הכוללת ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות, הנחת צנרת הסניקה והניקוז וביצוע עבודות האיטום המתאימות, ביצעה החברה גם פרויקטים להסדרת הטיפול בבוצה בבריכות תפעוליות קיימות. ,כולל הקמת בריכות עבור המועצה התעשייתית רמת חובב וביצוע מאגרי שפכים בירמוך ובתנובות.