Project Description

בניית מעבר לדוברה 19- ים המלח

מבצע העברת דוברה 19 מבריכה 37 לבריכה 28  והחזרתה למקומה המקורי חצי שנה לאחר מכן, בוצעו בתנאי אקלים קשים ובטמפרטורות קיצוניות של למעלה מ-50 מעלות. העבודה הימית המורכבת כללה שאיבה וויסות זרמי הבריכות לצורך העברת הדוברה בין התעלות, תיאום מול גורמים רבים לצורך פירוק והרכבתן מחדש של תשתיות מים ומלחים לתעשייה וכן יכולת ומיומנות עילית של צוותי החברה בעמידה בלוחות זמנים צפופים במיוחד על מנת שפעילותו השוטפת של המפעל לא תינזק.

מזמין:

מפעלי ים המלח