Project Description

מזה שנים אחדות מבצעת חברת אוליצקי הגבהה של הסוללות סביב הבריכה בים המלח שלחופה שוכנים מלונות ים המלח. הגבהת סוללות העפר התוחמות את הבריכה נדרש מדי שנה בשל עליית מפלס הים בכ- 20 ס"מ מדי שנה.
  כל שנה שוקעת בבריכה שכבה של כ- 20 ס"מ מלח ובשל זרימה בלתי פוסקת של מים לתוך אזור הבריכה עולה המפלס ונוצר צורך בהגבהת הסוללות המדפנות את הבריכה.   הפעילות מתבצעת במימשק של ים ויבשה על פי צרכים תפעוליים של מפעלי ים המלח.

הגבהת סוללות בים המלח

העבודות כללו

  • חפירה

  • הוצאת החומר ניפויו והתאמתו להגדרות המילוי הנדרשות

  • הובלת החומר פיזורו והידוקו באמצעות שכבת איטום מחרסית

  • דיפון השיפועים באבן

גלריה

הנדסה ימית, עבודות ימיות

סרטון 

תחומי פעילות