Project Description

קציר מלח והגבהת סוללות בבריכות בים המלח

מזה שנים אחדות מבצעת  אוליצקי הגבהה של הסוללות סביב הבריכות באיזור המלונות בים המלח. כיום, אוליצקי מבצעת הגבהה של בריכה מס’ 3, לאחר שלפני מס’ שנים סיימה בהצלחה פרויקט דומה בבריכה מס’ 5. הגבהת סוללות העפר וגירוש הקרקעיות מעודפי מלח נדרשת עקב עלייה מתמדת בשכבת המלח בבריכות ובשל זרימת מים בלתי פוסקת לתוך אזור הבריכה-מה שמעלה את המפלס בתוכן ודורש את תחזוקתן והגבהתן השוטפת. המלח המופק עובר בחלקו למפעל לשימוש תעשייתי ובחלקו משמש בהגבהת הסוללות ובכך מוחזר לסביבתו הטבעית.

מזמין:

מפעלי ים המלח